Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelstudie Psalm 96

emmaus_21.jpg

Zing voor de Heere een nieuw lied! Ik kan me voorstellen dat je denkt: Nu? Is dit wel het goede moment?

Zingen doe je als je blij bent, toch? Ik denk dat de Psalmen ons vertellen dat het altijd tijd is om te zingen. De Psalmen reiken jou liederen aan voor elk moment. Je vindt Psalmen die klagend van toon zijn. Er zijn zelfs Psalmen die uit de diepten tot God opklimmen. Maar Psalm 96 is toch écht een loflied. Dat is vanaf het begin wel duidelijk en jij wordt ook meteen uitgenodigd om eraan mee te doen: “Zingt den HEERE een nieuw lied, zingt den HEERE, gij ganse aarde. Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag” (Ps. 96:1-2).

Download hier de Bijbelstudie

Zullen we deze dan maar overslaan in deze tijd? Nee! Deze Psalm móeten we zingen. Juist nu. Er staat zoveel goed nieuws in. Goed nieuws voor heel de wereld. Deze Psalm gaat over alle volken. Het coronavirus is uitgegroeid tot een wereldwijde pandemie. Dit lied gaat over de wereldwijde verkondiging van het beste nieuws dat er is: de Heere regeert en bij Hem is heil, redding!

Voor alle volken

Deze Psalm is enorme uitbarsting van blijdschap. Alles doet mee. De hele schepping van God wordt in de lofzang betrokken: de hemelen, de aarde, de zee, het veld en de bossen!

Wat opvalt in deze Psalm is de grote nadruk op de volken. God móet bekendgemaakt worden onder alle (heiden)volken.

Je weet dat Israël, in het Oude Testament, een aparte status had onder de volken. God noemt Israël, een koninklijk priesterdom, een heilig volk (Ex. 19:5-6). Priesters van God onder de volken. Maar, de opdracht om God bekend te maken onder al de volken, over heel de wereld, dat is toch een opdracht waar het kleine volk Israël nooit aan kan voldoen? En toch klinkt de opdracht, vanuit de zekerheid dat het ook gebeurt…

Een nieuw lied

Je kunt over deze Psalm zo ontzettend veel zeggen. Het raakt Gods grootheid. En Gods grootheid is als de oceaan, waarvan je nooit de breedte en de diepte peilt. Daar kun je alleen maar over zingen. Daar kun je alleen maar over blijven zingen. Dát is ook precies wat er in de Bijbel gebeurt. Want in Openbaring 5 vers 9 en 10 komt deze Psalm terug:

“En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegels te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; en Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.”

Daar klinkt het antwoord op deze Psalm. En ja, je leest het goed, uit alle volken heeft het Lam, de Heere Jezus, mensen gekocht met Zijn bloed en hen gemaakt tot priesters en koningen. Een volk van God, zoals Israël. Dit is, letterlijk, toekomstmuziek.

Heiland

Hoe zorgt God voor deze toekomst? Door het heil van de Heere bekend te maken en onder de volken vertellen dat de Heere regeert.

“Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid” (Ps. 96:10).

Volgens de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, heeft David deze Psalm gedicht, toen de ark weer terugkwam in Jeruzalem. Wat God doet door de ark terug te brengen raakt heel de wereld. Het is voor David aanleiding om te spreken over Gods eer, Zijn wonderen én Zijn heil! Het heil van de Heere moet van dag tot dag verteld worden onder de volken (vers 2). Als je naar het Hebreeuws woord voor ‘heil’ kijkt, dan valt het meteen op: Jesjoea! Je herkent de naam van Jezus. De Heere is mijn heil. Zijn Jezus, Zijn Heiland, moet van dag tot dag verkondigd worden. Onder de heidenen! Zo komt deze Psalm tot zijn bestemming. We brengen ook vandaag het goede nieuws van heil en redding voor mensen in de Heere Jezus Christus.

Het kruis van de Koning

In de tweede plaats zegt deze Psalm dat de Heere regeert. Dat moet onder de volken worden verteld (vers 10). En hóe regeert God? Hij regeert de wereld door Christus, door de Heere Jezus. Híj is de Koning der koningen. Hij zegt: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”.

Justinus Martyr, een kerkvader uit de tweede eeuw, las deze Psalm in de Septuagint. Daar las hij vers 10 als volgt: “De Heere regeert vanaf het hout”. In oude handschriften van de Septuagint zijn deze woorden inderdaad te vinden. En aan de Vroege Kerk danken we dus deze uitspraak dat Jezus de Heere is Die vanaf het hout regeert.

Christus regeert vanaf het hout. Een uitspraak die Maarten Luther ook vaak aanhaalde. De Heere Jezus regeert vanaf het kruishout van Golgotha. Dat zet het lijden en sterven van de Heere Jezus in een heerlijke, koninklijke gloed. Hier is de Koning, Die tegelijk slaaf is. De troon van koning Jezus is Zijn kruis. Hij overwon alle machten door Zijn lijden. Er is geen andere koning te bedenken die zó regeert. Wat machteloosheid leek, bleek macht. Wat lijden was, werd heerlijkheid. Hij werd gebonden, om zondaren vrij te maken. Hij raakte onze ziekten aan, om ons te genezen.

In het meest machteloze uur aan het kruishout heeft Jezus Zijn macht getoond. Dat werd in het vroege morgenlicht van Pasen duidelijk!

Dit is de paradox van het kruis. Dit is het grote geheim van het Evangelie. Hij heeft Zichzelf leeggemaakt. Hij heeft alle heerlijkheid afgelegd. Hij is als de Dienstknecht van de Vader gehoorzaam geweest tot in de dood, ja, de dood aan het kruis. Daarom heeft Hem God ook uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie van ieder die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader (Fil. 2:8-10). Christus is de Heere, Die regeert, vanaf het kruis.

Coronacrisis

Deze weken worden helemaal gedomineerd door het nieuws en de schrikbarende cijfers van het coronavirus. Maar, ze vallen samen met de lijdensweken, waarin de kerk het lijden en sterven van de Zaligmaker overdenkt. Sommige christenen denken te moeten vertellen dat het coronavirus een straf is van God. Als je dat zegt, dan is dat de enige boodschap die mensen horen. Het maakt hen boos. Hoe dúrven christenen dit te zeggen? Het is inderdaad maar een half verhaal.

Ja, ziekte, epidemieën, lijden; het is er vanwege onze zonden. Ze zijn er vanwege mijn zonden. Maar het Evangelie brengt een veel betere boodschap. In het oordeel dat ons treft, biedt God redding aan, omdat Jezus Zelf in het oordeel van God alle ellende, nood, ziekte, pijn, en - vooral - de zonde gedragen heeft aan het hout. In Christus Jezus heeft God Zelf wonden. Hij kijkt niet onbewogen toe. Hij laat Zichzelf in met onze ellende, met onze ziekte.

Vrij biedt God het heil aan. Aan alle volken. Maar het komt voor mij wel aan op een waar geloof in deze Kruiskoning. Het Evangelie klinkt met daarbij het koninklijke bevel tot bekering en geloof.

Deze boodschap moet gebracht worden in de crisis die de wereld doormaakt. Zeg onder de volken: de Heere regeert. Christus, de Koning, regeert vanaf het hout.

Er is een oud kerklied dat zingt:

Wat David in zijn vrome lied
voorspeld heeft, dat is nu geschied.
Hij heeft de volkeren geleerd
dat God vanaf het hout regeert.

  • Dirk-Jan Nijsink
1390