Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Donkere tijd

6_Jouw vraag

In de preek horen we nogal eens over een ‘donkere tijd’. Wat wordt daar precies mee bedoeld en waarom wordt dat vaak vooral tegen jongeren gezegd? Het klinkt zo uitzichtloos.

Als een dominee of andere ambtsdrager het over een donkere tijd heeft, moet je beseffen dat hij dit noemt omdat hij zich zorgen maakt. Die zorg komt uit een bewogen hart. Ik kom veel bewogen ambtsdragers tegen die niets liever zien dan dat jongeren in het spoor van Gods Woord gaan en in die weg de zaligheid in de Heere Jezus vinden. Bij een donkere tijd kun je denken aan de grote conflicten in de wereld. Vroeger waren die er zeker ook, maar het is allemaal onduidelijker en onzekerder geworden. Daarnaast dringt de secularisering steeds verder door, tot in onze levens, gezinnen en gemeenten toe. God verdwijnt uit onze samenleving, maar Hij wordt ook steeds minder relevant in de kerk. Hebben we Hem nog nodig? Of zijn we te druk met onszelf en met elkaar? Er zijn veel verleidingen die laagdrempelig bereikbaar zijn. Via al onze online apparaten is de zonde en de wereldse levensstijl indringend dichtbij gekomen. Gods genadewerk is er zeker wel, maar hoe helder is het? Geoefende christenen, die helder kunnen vertellen wie de Heere Jezus in hun leven is en daarbij heel teer leven, lijken schaarser te worden. Veel mensen spreken wel over Jezus, maar kennen ze Hem echt?

Niets nieuws
Een donkere tijd is het altijd al geweest. Sinds de zondeval dan. Er zijn altijd al dieptepunten in de kerk- en wereldgeschiedenis geweest. Vroeger werd daarover ook geklaagd. Niets nieuws onder de zon. Wel heeft de Heere Jezus voorzegd dat het donkerder op aarde zal worden naarmate Zijn wederkomst dichterbij komt. Hij vraagt Zelf: De Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde? (Luk.18:8). Een donkere tijd? Ja. Zal het nog donkerder worden? De Bijbel zegt het. Maar moet dat vooral tegen jongeren worden gezegd? Dat vind ik niet. Deze tijd is jullie tijd. Wat schiet je ermee op als ouderen altijd zeggen dat het vroeger beter was? Dat is inderdaad moedbenemend! Bovendien is het onverstandig. Zeg niet: Wat is er, dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen (Prediker 7: 10). Dat de tijd donker is, ligt meer aan de oudere generaties. Misschien moeten Gods kinderen en knechten dat vooral tegen elkaar zeggen. Wij zijn te lauw geweest. We hebben de Heere te weinig nodig gehad. Geestelijk leven is er wel, maar komt niet zo tot bloei. Ligt dat aan de Heere? Nee! Dat is eigen schuld. We gaan teveel op in de dingen van deze wereld. We zijn te druk met allerlei zaken die heel goed zijn, maar die toch niet de kern – Jezus Christus en Die gekruisigd - raken.

Van geslacht tot geslacht
Zal de Heere nog geloof vinden op de aarde? In de Bijbel lezen we dat er altijd gelovigen zullen zijn. Het zaad zal Hem dienen (Psalm 22, Jesaja 53). David zingt in Psalm 72: Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht (vers 5). Paulus verwachtte de terugkomst van de Heere Jezus nog voordat alle gelovigen gestorven zouden zijn (1 Thess. 4: 15, 17). Ik hoop dat ouderen dit ook lezen. Laten we onze schuld voor de Heere belijden en ons bekeren tot Hem. Wij hebben gezondigd, maar de Heere is niet veranderd. Daarom bidden we met Daniël: Want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het, vertrek het niet; om Uws Zelfs wil, o mijn God (Dan. 9: 18,19). De HEERE bewaart de trouw van geslacht tot geslacht. Daarom is er hoop voor de jonge generatie.

Laurens Kroon

376