Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Heeft God de hel gemaakt?

JOUW VRAAG

Heeft God de hel gemaakt? Of de duivel?

Het is belangrijk om over de hel en over de duivel na te denken. Veel mensen geloven niet (meer) in een hel, maar het is helaas een werkelijkheid. De hel bestaat echt, net zoals er echt duivels bestaan.

De hel is er niet altijd geweest. In den beginne was alles zeer goed. Er was geen zonde, geen duivel, geen hel. God heeft in Zijn grote kracht en majesteit engelen geschapen, waarschijnlijk op de eerste dag. God zegt tegen Job: Waar waart gij toen Ik de aarde grondde? (…) Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten (Job 38:4,7). De morgensterren en de kinderen Gods zijn de engelen. Zij waren er dus bij toen God de aarde schiep.

Een deel van deze engelen is in opstand gekomen tegen God. Ze zijn door God uit de hemel verstoten en in de hel geworpen (2 Petr. 2:4). Wanneer dat precies is gebeurd, weten we niet. Wel was het na de zevende dag - want toen zei God dat alles zeer goed was - en voor de zondeval. Dan verschijnt de duivel in de gedaante van een slang aan de mens en verleidt hem tot de zonde.

Door God geschapen

De hel is door God gemaakt. Dat kunnen we als mensen maar moeilijk aanvaarden, maar de Bijbel is er duidelijk in. De Heere Jezus spreekt in Mattheüs 25 over het laatste oordeel: Dan zal Hij zeggen ook tot degenen die ter linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is (vers 41). De duivel heeft niet zelf de hel gecreëerd, maar die is voor hem bereid. Wie anders kan dat zijn dan God alleen. 2 Petrus 2 vers 4 en Judas vers 6 bevestigen dat. De hel en de hemel zijn door God geschapen ruimten. Hoe en waar precies, dat weten we niet. Maar de Heere staat als Schepper erboven. Niet satan heeft de macht over de hel, maar God. Veel mensen vinden dat dit niet bij God hoort, want God is liefde. Maar als God liefde is, dan betekent dat ook dat Hij het kwade, de zonde haat. Dat Hij daar zo sterk afstand van neemt, dat er een plaats is waar God niet is. Op deze aarde heb je goed en kwaad. Maar kijk je naar de hemel en de hel, dan is daar alleen goed (de hemel, waar God Zelf is) of alleen maar kwaad (de hel). Er valt een grote scheiding, een onoverbrugbare kloof tussen goed en kwaad. Het kwaad wordt buitengesloten. In de hel.

Overigens is het moeilijk om precies te begrijpen wat de hel is. De Bijbel spreekt er in ieder geval in indringende beelden over. Vaak komt het beeld van een eeuwig vuur, een brandende oven voor. Een plaats van eeuwige en ondraaglijke pijn, spijt, wroeging, totale verlatenheid, volstrekte wanhoop. Het is de plek waar Gods liefde en aanwezigheid, ook in algemene zin, afwezig is. Hier op aarde wordt een verschrikkelijke situatie wel eens een ‘hel’ genoemd. De hel zelf zal vele malen erger zijn, eeuwig erger.

Om te behouden

God houdt over de hel veel voor ons verborgen, maar Hij heeft genoeg geopenbaard zodat wij beseffen dat het vreselijk is om onbekeerd te vallen in de handen van de levende God (Hebr. 10:31). Wie is er onder ons, die bij een verterend Vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwigen Gloed wonen kan? (Jes. 33: 14b). Het spoort ons aan om ons behoud te zoeken in de Heere Jezus. Als ds. G.H. Kersten in zijn Gereformeerde Dogmatiek over deze dingen schrijft, sluit hij af: “Een iegelijk moest zich doen haasten om zijns levens wil, opdat hij in Christus ontkoming vinde, terwijl het is de aangename tijd, de dag der zaligheid (2 Kor. 6:2)”. Daarom sprak Jezus zo indringend over de hel. Niet om bang te maken, maar om te behouden.

Laurens Kroon

376