Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Vruchten van de wedergeboorte

JOUW VRAAG

Ik verander. Ik herken "vruchten van de wedergeboorte". Alleen ben ik zo bang dat het een tijdelijke bekering is. Hoe weet ik of het tijdelijk is of dat ik echt wedergeboren ben? En als het echt is, durf ik dat niet te geloven. Hoe kan ik dat dan geloven?

De vraag die jij stelt, is voor mij niet zo makkelijk te beantwoorden. Je brengt immers heel persoonlijke en tere dingen onder woorden. Het is voor jou zoeken en vragen hoe je ermee moet omgaan. Hoe zal ik hierover dan goede dingen kunnen schrijven, terwijl ik jou verder niet ken?

Het werk van de wedergeboorte is een werk van de Heere. Hij is volmaakt en onafhankelijk (soeverein). Hoe zullen wij, zondige mensen, iets denken of vinden van het werk dat Hij doet? Dat is zonder de bediening van de Heilige Geest niet mogelijk. Wat zijn we toch van de Heere afhankelijk.

De Heere heeft ons Zijn Woord gegeven. Daarin maakt Hij alles bekend wat tot onze zaligheid nodig is. Die weg mogen we elkaar wijzen. Dat is zelfs de opdracht die de Heere aan ambtsdragers heeft gegeven. Een heel duidelijk voorbeeld van hoe de Heere Jezus Zelf met zulke vragen omging vind je in Johannes 3, het gesprek met Nicodemus, en Mattheüs 13, de gelijkenis van het zaad.

In de Dordtse Leerregels worden de dingen die de Bijbel hierover zegt, op een duidelijke manier samengevat. Je kunt erover lezen in hoofdstuk 3-4, paragraaf 11 (en 12). In de wedergeboorte voegt de Heilige Geest bij de prediking van het Woord de krachtige verlichting van het verstand. Hij dringt ook in tot de binnenste delen van de mens. Ook maakt Hij dat de wil, die dood was, levend wordt; Hij beweegt en sterkt die wil zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En over de vruchten kun je lezen in hoofdstuk 1, paragraaf 12: ‘Het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid’.

Nu schrijf je dat je bij jezelf veranderingen opmerkt, maar tegelijk bevreesd bent dat het een tijdelijke ervaring is. Mag ik je vragen: waarover gaat deze strijd? Laat het een strijd zijn tegen de zonde, om de Heere te zoeken. Zegt Hij het Zelf niet? Strijdt om in te gaan door de enge poort (Luk. 13:24).

Weet je wat nu zo wonderlijk is? Dat kan de Heere gebruiken om je te bekeren en het geloof in je te werken. Als jij de strijd tegen de zonde verliest, krijg je Gods genade nodig. Als jij alleen nog maar je schuld groter kunt maken, krijg je Iemand anders nodig, Die jouw schuld overneemt. Bid of de Heere door Zijn Woord en Geest ontdekt aan je verlorenheid en schuld. En let er maar op: tegelijkertijd zal de Heere trekken met de koorden van Zijn liefde. Als je iets van Zijn goedheid mag proeven, wil je voor geen goud meer de zonde dienen, maar verlang je dat het goed wordt tussen de Heere en je hart.

Hoe kun je zeker zijn van het werk van de Heere in je leven? Dat ben je alleen als je de Heere Jezus mag kennen als je persoonlijke Zaligmaker. Want Hem te kennen, is het eeuwige leven. En buiten Hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Je kunt dus ook geen rust hebben voordat je mag weten dat je in Hem geborgen bent. De Heere Jezus moedigt je aan: Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen (Joh. 6:37).

 

ds. G.W.S. Mulder

376