Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Wat is geloven?

JOUW VRAAG

Kunt u zeggen wat geloof inhoudt voor een christen of een christin? Wat is de betekenis van ‘ik geloof’? Maarten

Het geloof is heel belangrijk. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, zegt Hebreeën 11 vers 6. Terwijl dat precies is wat de Heere van ons vraagt: Hem liefhebben, dienen, eren. Dat kan dus niet zonder het geloof. Maar wat is dan precies geloof? Wat is geloven?

In de Bijbel staan heel veel voorbeelden van mensen die geloven. Soms staat het er letterlijk, soms staat het er niet zo duidelijk, maar zie je het in hun leven. Daarom is het ook zo belangrijk om goed de Bijbel te lezen, want dan zie je wat God voor geloof houdt en hoe Hij dit werkt in het leven van mensen. Neem bijvoorbeeld Abraham. Als de Heere in Genesis 15 Abraham meeneemt naar buiten en de sterren laat zien en zegt: “Zo groot wordt je nageslacht, Abraham”, dan staat er: En hij geloofde in de HEERE, en Hij rekende het hem tot gerechtigheid (vers 6). Abraham geloofde wat God zei, terwijl hij nog geen zoon, geen nageslacht had. Hij geloofde dat wat God had beloofd, waar was en vervuld zou worden, ook al zag hij er nog niets van. Paulus legt later in Galaten 3 vers 16 uit dat met zaad niet alleen Abrahams nageslacht wordt bedoeld, maar vooral Christus, de Messias die komen zou. Dat maakt Abrahams geloof nog dieper, nog rijker.

Als Abraham later van de Heere de opdracht krijgt om zijn enige zoon Izak te gaan offeren, dan staat er niet letterlijk dat Abraham gelooft, maar je ziet hem vroeg opstaan, alles klaarmaken, en gaan. Ook dat is geloof. Geloven is toestemmen wat God zegt. En gehoorzamen.

Daarom noemt Zondag 7 een waar geloof niet alleen een zeker weten, waardoor ik alles voor waar houdt wat God mij in Zijn Woord openbaart, maar ook een vast vertrouwen, dat ik vergeving van zonden en het eeuwige leven van God ontvang. Dat geschenk is pure genade, dat ik alleen maar krijg vanwege het werk en offer van de Heere Jezus. Hij heeft het verdiend. 

Het geloof is dus een gave van God. De Heilige Geest werkt het door het Evangelie in mijn hart, zegt Zondag 7. Het is dus niet iets van mijzelf, maar God werkt in mij dat zeker weten en vaste vertrouwen dat wat Hij zegt, waar is. Dan zeg ik “amen” op Gods oordeel over mijn leven. Ik heb gezondigd en verdien de dood. Dat ga ik geloven, toestemmen. Maar ik ga ook geloven dat er redding is in Christus. Mijn hart gaat naar Hem uit. En ik ga Zijn stem gehoorzamen, als Hij roept: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matth. 11: 28). Komen tot Hem is dus ook geloven. Geloven dat Hij God is, en een beloner is van hen die Hem zoeken (Hebr. 11: 6b).

Het geloof richt zich op Christus als voorwerp van het geloof. Het geloof gelooft in Christus tót vergeving van zonden. Dat is dus niet iets dat ik op zak heb, in mijn eigen bezit. Ik ontvang het ín Christus. Ik ben zelf niet rechtvaardig, maar in Hém wel. Ik ben zelf niet heilig, maar in Hém wel. Dat geloof ik. Dat weet ik zeker, dat is mijn – in Christus gegronde – hoop en verwachting. Dat heeft Hij Zelf door Zijn Evangelie, door de Heilige Geest, tegen mij gezegd. In het geloof is zekerheid, niet in de gelovige zelf.

Ik kan je onmogelijk alle kanten van het geloof laten zien. De Bijbel en de belijdenis spreken er zo rijk over! Alexander Comrie schreef bijvoorbeeld Het ABC van het geloof, waarin hij op alfabetische volgorde veel verschillende omschrijvingen van het geloof omschrijft. Het is pas hertaald, en daardoor goed leesbaar. Neem en lees! En onthoud: Er is maar één weg tot behoud, en dat is te geloven in de door God gezonden Verlosser, Jezus Christus.

 

Laurens Kroon

376