Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Daniël 75 jaar!

20210114 - Magazine lezen.jpg

In een veranderende wereld mag er in ons kerkverband al 75 jaar een tijdschrift voor jongeren bestaan. Al in 1931 werd de wens uitgesproken voor een eigen tijdschrift. “Wij moeten in onze kringen alle geoorloofde middelen aangrijpen om onze jonge menschen te behouden voor onze Gemeenten.” Met die reden verscheen in 1946 de eerste Daniël, gedrukt op krantenpapier, volgens het formaat van de Saambinder. Net als nu verscheen het blad eens per twee weken, toen nog bestaande uit acht pagina’s. Kosten? Drie gulden negentig. “Zoo is dan nu de lang gekoesterde wensch verwezenlijkt!”, zo schreef dominee A. Verhagen in 1946 in het allereerste nummer van Daniël. “Immers, hoe was er reeds vele jaren bij onze jongelingen een verlangen, een eigen blad te mogen bezitten.”

Boodschap

In de loop van de jaren verandert Daniël van een verenigingsblad tot een jongerenblad. Het blad krijgt een omslag, wordt op gewoon papier gedrukt en krijgt in 1968 een eigen redactie. Redactieleden komen en gaan. Het abonnee-aantal wisselt met de jaren. Eén ding blijkt hetzelfde te blijven. Het doel van het blad. Dominee A. Verhagen verwoordde het in zijn eerste voorwoord: “Het doel van dit blad is, onze jonge menschen te toonen, dat wij hen dienen willen, om voorlichting te geven in die zaken, die zij, zoowel voor hun geestelijk-als tijdelijk leven zoo onmisbaar van noode hebben. Ja, om op een zeer eenvoudige, doch waardige wijze onze jonge menschen tot een hand en voet te zijn, opdat onder biddend opzien tot Hem, aan Wiens zegen alles gelegen is, wij onze zwakke krachten tot hun nut en welzijn mochten aanwenden.”  Toen Daniël veertig jaar bestond schreef de toenmalige eindredacteur: “Daniël heeft altijd ‘een blad met een boodschap’ willen zijn. Met dé Boodschap. Als die Boodschap door mag blijven klinken én zegen mag dragen, dan is het goed. 't Gaat uiteindelijk niet om Daniël, maar om de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Daarom dragen wij dit werk ook op aan Hem Die getrouw is én.... het ook doen zal. Soli Deo Gloria.” Daar sluiten wij ons van harte bij aan.

Meerwaarde

Voor u en uw kinderen is Daniël vijfenzeventig jaar geleden ontstaan. Voor uw gezin is Daniël er nog steeds. Misschien weet u niet van het bestaan van dit jongerenblad. In het blad staan interviews, thema-artikelen, columns, verhalen en Bijbelstudies waarin we op zoek gaan naar Bijbelse antwoorden op levensvragen van jongeren. Het gaat over thema’s als zonde, genade, wedergeboorte, schepping, Gods voorzienigheid. Ook aan kinderen is gedacht: elke Daniël bevat vier kinderpagina’s met een verhaal, interviews met kinderen en puzzels.

Het is belangrijk dat onze jongeren blijven lezen en dat ze de boodschap die in Daniël naar voren komt, blijven horen. Voor jongeren én gezinnen heeft Daniël meerwaarde. Het blad helpt jongeren in het beantwoorden van hun vragen en helpt ouders bij de opvoeding, om met de kinderen in gesprek te zijn. Onderaan een aantal rubrieken staan vragen en stellingen die jongeren met elkaar, op JV of thuis kunnen bespreken. Ook is er de rubriek ‘Oud Goud’ waarin stukken tekst van oudvaders en puriteinen als A Brakel, Calvijn en McCheyne hertaald zijn.

Leest uw kind niet meer? We horen verhalen van ouders die het blad open op tafel leggen en waar jongeren dan op zondag toch dit blad pakken en het opengeslagen artikel lezen…

Lidmaatschap

Word u ook lid? U ontvangt dan elke twee weken een Daniël. Dit komt neer op drieëntwintig nummers per jaar voor vijfendertig euro, dat is omgerekend nog geen anderhalve euro per nummer. Meld u hier aan!

 

Wij hopen op uw hulp en steun om de missie van Daniël blijvend waar te kunnen maken: jongeren verbinden aan het Woord van de Heere en de gemeente. Wij weten dat dit ten diepste het werk is van de Heere. En wij zien uit naar Zijn zegen op ons werk als redactie.

 

Dominee A.A. Brugge, hoofdredacteur Daniël

Martine van Hartingsveldt, eindredacteur Daniël

816