Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Het Oude Testament leeft voor jongeren

woman-1006102_1920(1).jpg

“Wáárom?” Indringend klinkt de vraag van de HEERE aan het adres van Israël. “Waarom hebt gij dit gedaan?” Het klinkt bewogen en verdrietig. Het is een woord, dat vol is van gekrenkte liefde. De HEERE had als een Vader het beste voor met de ‘kinderen Israëls’. Hij hield Zijn verbond. Dat had Hij beloofd. Maar zij hielden geen woord en deden niet wat ze moesten doen.

Is het Oude Testament actueel voor jongeren? En hoe breng je dat dan dichtbij? Waar raakt de tekst het leven van jongeren van nu? Dat zijn voor jeugdwerkers, die geloven dat heel de Bijbel een boodschap heeft voor vandaag, belangrijke vragen. Samen met de leidinggevenden uit Benthuizen dacht jeugdwerkadviseur Dirk-Jan Nijsink hierover na. Het is belangrijk om met jongeren de Bijbel indringend te lezen.

Kloof

Een kort gedeelte, Richteren 2 vers 1 tot 5, was het uitgangspunt. Het Oude Testament is tastbaar, direct en concreet. Het Richterenboek staat voor ons op grote afstand. De kloof in tijd, cultuur en taal lijkt onoverbrugbaar. En toch is het verrassend actueel.

Mineur

Het vol Israël is in het Beloofde Land. In Gilgal vond de besnijdenis plaats en werd het Pascha gevierd. En hoopvol begin. Maar het boek Richteren begint in mineur. Israël moest alle volken verdrijven, met hun afgoden, en hun altaren afbreken. Dat is maar half gebeurd, om allerlei redenen.

Gebroken

Nu komt er een Engel van de HEERE. Een Boodschapper met Gods eigen woorden. Hij hield Zijn verbond, want Hij had Abraham, Izak en Jakob een eed gedaan, maar Israël had het verbond gebroken. De gevolgen zijn groot. De afgoden van de volken rond Israël zullen hen laten struikelen! “vraagt de HEERE.

Spanning

In dit kleine stukje merk je een geweldige spanning. Het is de spanning van het verbond. Gods belofte en zegen staat tegenover de ongehoorzaamheid van het volk en de vloek die daaraan verbonden is! Díe spanning, maar misschien meer nog de emotievolle uitroep van de HEERE Zelf - “Waarom hebben jullie dit gedaan?” – zorgt ervoor dat het volk ook emotievol reageert. Ze huilen luid. Daarom heet de plaats Bochim, dat ‘wenen’ betekent.

Oprecht of niet?

Je zou de vraag kunnen stellen of dit berouw oprecht is, want de lijn van het boek Richteren laat een neerwaartse spiraal zijn. Het wordt echt niet beter. Maar dát is misschien helemaal geen goede vraag. Want, wordt de spanning tussen God en Zijn volk opgelost door het wenen van de mensen van Israël? Of is er iets anders dat deze spanning opheft?

Offer

Het gedeelte eindig met het offer. Alleen vanwege het offer wordt de spanning opgeheven. Alleen door het offer, waarbij onschuld bloed vloeit voor de schuldige, vindt er verzoening plaats. Zo alleen kan God de God van Zijn volk zijn. Het spant erom, want God neemt geen loopje met de zonde en ongehoorzaamheid. Zijn Naam is eraan verbonden, maar Hij zorgt Zelf voor verzoening in de komende én gekomen Heere Jezus Christus.

Relevant

En of het Oude Testament een boodschap heeft! God laat Zich in met mensen. Hij is op hen betrokken en dat levert óók spanning op. Het leven is geen rozentuin en God is niet automatisch ons goedgezind. Onverzoenlijk lijkt het, maar God openbaart Zijn heil. Genade, niet goedkoop! En dat is vandaag niet anders. Onverzoenlijk ligt het leven van jongeren erbij. Gedoopt. Beloftevol begin, maar nu is hun en ons leven getekend door halfslachtigheid. Halve maatregelen tegen onze afgoden. Dubbelhartigheid naar de God Die ons behoud zoekt. En Hij spreekt: “Waarom?” Díe vraag klinkt in ons leven. Spanningsvol. En ik ken geen andere weg van verzoening dan door de Heere Jezus Christus, Die gekomen is om de zonde van het volk te verzoenen.

Deel het Woord

Als Jeugdbond zijn we ervan overtuigd dat we in het jeugdwerk Gods Woord moeten delen. Leidinggevenden moeten veel Bijbellezen met jongeren. Dat is moeilijk en dat vraagt inzet, maar die inzet is niet tevergeefs, want God gaf Zelf een volkomen offer voor volkomen zondaren. En Zijn Geest laat het Woord doel treffen. Dat is een zekerheid!

Dirk-Jan Nijsink

816