Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Beleid

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (Jeugdbond) zet zich in voor de kinderen en jongeren van de gemeenten en voor hun (mede)opvoeders. De zorg voor jongeren is in de achterliggende jaren nog belangrijker geworden dan het al was. De postmoderne cultuur heeft ook veel vat op de kerk. Dit geeft niet alleen zorgen over de levensstijl, maar ook over het tanend gezag van de Schrift en van de kerk. Daarbij komt de snel toenemende onzekerheid door oplopende spanningen in allerlei delen van de wereld, een immense vluchtelingenproblematiek en angst voor extremistisch geweld. Dat geeft gevoelens van angst en verwarring. Door de voortgaande secularisering mist de samenleving houvast. Die houvast is wel te vinden in de kerk, in het Woord van de levende God. De Jeugdbond is erop gericht juist in deze tijd jongeren houvast te bieden. De enige troost ligt in de wetenschap het eigendom te mogen zijn van de Heere Jezus.

Bereik van jongeren

In het verleden was de Jeugdbond er vooral voor de aangesloten jeugdverenigingen. In de gemeenten is de laatste jaren steeds meer aandacht voor jongeren gekomen. De zorgen om de invloed vanuit de cultuur zijn toegenomen. Er is meer bewustwording ontstaan dat kinderen en jongeren toegerust en gevormd moeten worden. Er is een toenemende verlegenheid in de kerk, onder de ambtsdragers, de ouders en op de scholen rondom de vraag: hoe verbinden we jongeren?

De Jeugdbond wordt steeds meer betrokken in deze ontwikkelingen en vraagstukken. De aandacht van de Jeugdbond is daarmee de laatste jaren meer en meer verschoven naar de zorg voor alle jongeren in de gemeente(n).

Doelgroepenbeleid

De Jeugdbond maakt bij het doelgroepenbeleid gebruik van de benadering van dr. W. Fieret (Lectoraat Hoornbeeck College ‘Werken aan de opdracht’). Hij onderscheidt binnen de groep kerkelijke jongeren verbinders, schakelaars en ontkoppelaars. Vooral afhakende jongeren zijn landelijk nauwelijks te bereiken. De Jeugdbond en gemeenten zelf willen uiteraard nog steeds alle jongeren bereiken, maar het is reëler om te veronderstellen dat de betrokken en schakelende jongeren nog wel via het landelijk werk en via het plaatselijk jeugdwerk zijn te benaderen, terwijl de afhakende jongeren veel beter via de (kerkenraden van de) plaatselijke gemeente zijn te bereiken. Omdat de Jeugdbond ook graag van betekenis wil blijven voor ontkoppelaars, is het van belang dat de lokale gemeenten van advies worden voorzien hoe zij kunnen omgaan met de verschillende groepen jongeren, en in het bijzonder met ontkoppelaars. Dat betekent dat de Jeugdbond zich meer moet richten op de doelgroepenbezinning en -benadering en dit moet delen met de plaatselijke gemeenten. Ook een thema als ‘doeners in de kerk’ hoort daarbij.

Jeugdbeleid

De benadering van en betrokkenheid bij de plaatselijke gemeente wordt steeds belangrijker. De Jeugdbond wil de jongere vooral daar bereiken, samen met of via ouders, leidinggevenden, ambtsdragers en andere opvoeders. De ondersteuning van het plaatselijke jeugdwerk door middel van werkmateriaal en toerusting, blijft daarin van groot belang. Daarnaast begeleidt de Jeugdbond graag de bezinning op de zorg voor alle jongeren in de gemeente. Daarvoor is het belangrijk de contacten met de leidinggevenden én de kerkenraden te intensiveren. De aandacht van de Jeugdbond verschuift daarmee voor een deel van landelijke activiteiten naar plaatselijke inzet en betrokkenheid.

Toerusting

De Jeugdbond is niet in staat op directe wijze alle jongeren te bereiken. Daarom wordt de toerusting van opvoeders steeds belangrijker: zij hebben direct contact met jongeren. Daarnaast is er handelingsverlegenheid bij ouders en ambtsdragers. De Jeugdbond besteedt daarom meer aandacht aan toerusting en vorming van leidinggevenden, ambtsdragers, ouders en jongeren. In de achterliggende periode zijn modules ontwikkeld die in een cursusprogramma in de gemeente kunnen worden gegeven. Van deze cursussen wordt al breed gebruik gemaakt. Daarnaast werkt de Jeugdbond aan een tiener-driedaagse over weerbaarheid.

Daarbij hoeft de Jeugdbond niet alles zelf ter hand te nemen. Binnen de Gereformeerde Gemeenten zijn ook andere organisaties actief op het terrein van met name de toerusting en vorming van ambtsdragers en ouders, zoals de CGO en De Vluchtheuvel. Afstemming en versterking van het aanbod is dan ook geboden. Dit wordt via het deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs (KGJO) vormgegeven. In opdracht van het deputaatschap wordt de toerusting in onze gemeenten gecoördineerd door één van de medewerkers van de Jeugdbond.

830