Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Visie en missie

Moreel kompas

De bron waaruit wij werken, is het verlangen en de hoop dat de kinderen van de gemeente door Gods genade met Hem verzoend worden door het geloof in de Heere Jezus. Van zichzelf liggen ze verloren door de zonde, maar in die weg leren ze hem kennen als Zaligmaker, gaan ze Hem dienen en volgen en nemen ze hun plaats in de gemeente in.

Missie

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten is dienstbaar aan de kerk door jongeren aan het Woord en de gemeente te verbinden.

Visie

  • De Jeugdbond inspireert en ondersteunt als de jongerenorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten jongeren en hun opvoeders vanuit de hoop dat het zaad Hem zal dienen (Psalm 22: 31a).
  • De Jeugdbond ziet de gemeente als plaats waar kinderen en jongeren door Gods trouwe zorg en leiding zijn gebracht onder de prediking, onder de bediening van de verzoening. Daar moet in eerste instantie de zorg voor jongeren gestalte krijgen.
  • De Jeugdbond spreekt de plaatselijke gemeenten en het kerkverband erop aan dat ze als geheel betrokken moeten zijn op jongeren, door het geven van liefde, betrokkenheid en onderwijs.
  • Dit zijn middelen in Gods hand die jongeren nodig hebben om zich aan de Heere te verbinden, Hem te dienen en hun plaats in kerk en samenleving in te nemen.
  • De Heilige Doop laat zien dat onze kinderen door de zonde onrein zijn en met God verzoend moeten worden, gewassen door het bloed van Christus. In de Doop belooft de HEERE dat Hij hun God wil zijn. Dit is mogelijk door de Heilige Geest, Die de genade van de wedergeboorte van het hart, het geloof in de Heere Jezus en de bekering van het leven werkt. Tegelijk wordt er vanuit het Woord van God een appel op jongeren gedaan om zich te bekeren en het Evangelie te geloven (Mark. 1: 15).
  • Dat moet verteld en voorgeleefd worden door de opvoeders: ouders, ambtsdragers, leidinggevenden. Het luisteren naar en het lezen van Gods Woord, het naspreken van de belijdenis, het gebed en het zingen nemen daarbij een belangrijke plaats in. Dit zal altijd verbonden zijn met hun staan in de verschillende levensverbanden.
  • Het kerkelijk gebonden jeugdwerk is voor jongeren het belangrijkste bindmiddel in de gemeente. Daarnaast zijn er andere middelen in de gemeente mogelijk en nodig om de zorg voor alle jongeren gestalte te geven.
  • Daarom inspireert en ondersteunt de Jeugdbond niet alleen jongeren en leidinggevenden, maar ook ambtsdragers en ouders. Dit krijgt gestalte in zowel het begeleiden van bezinnings- en veranderingsprocessen, als in concrete producten en diensten. Deze kunnen landelijk, regionaal of lokaal worden ingezet.
347