Annuleren

Zoek hier binnen onze website

17 nov 2016Geen reacties

Thema: Synode advies 1 - Tegenwicht geven aan de tijdgeest

Afbraak kerk

Kerk-zijn in een postmoderne, seculiere cultuur vraagt om doorleving dat er in en buiten de kerk sprake is van een geestelijke strijd. De Jeugdbond wil vanuit deze kwetsbaarheid tegenwicht bieden aan de tijdgeest en jongeren, ouders en en kerkenraden toerusten.

Verootmoediging

In 2013 dacht de Generale Synode dieper door over ‘Kerk-zijn in een seculiere samenleving’ naar aanleiding van een rapport dat door een synodale commissie was samengesteld. Dit rapport mondde uit in diverse aanbevelingen. Een belangrijke aanbeveling was het houden van een dag van verootmoediging en boete ‘vanwege de ernst van de tijd waarin wij leven’. Het is belangrijk persoonlijk en als gemeente(n) schuld te belijden ten opzichte van de Heere. Wij zijn van het heilspoor afgegaan! De boetedag kwam er, op 11 mei 2014. We mogen ons na bijna drie jaar wel afvragen waar deze boetedag ons heeft gebracht. Het moet ons diep verootmoedigen dat de druk van de hedendaagse postmoderne cultuur niet halthoudt bij de kerkdeur en ook niet bij de deur van ons hart. Het Jeugdbond-rapport uit 2016 roept daartoe ook op: ‘Sinds de zondeval in het paradijs is er een geestelijke strijd gaande. Deze strijd wordt intenser. Een strijd tegen de boze, waarbij wij van onszelf altijd onderliggen. Ook als ambtsdragers en jeugdwerkers. Dat besef zou ons moeten verootmoedigen, tegenover God en tegenover onze jongeren. En misschien ligt de kracht wel het meest in deze kwetsbaarheid. Dan weten wij het niet meer, maar gaan we samen met onze kinderen op zoek naar de wil en de weg van de Heere.’.

Zorg voor jongeren

Naast de oproep tot verootmoediging staan er in het rapport ‘Kerk-zijn in een seculiere samenleving’ nog veel meer aanbevelingen. Diverse aanbevelingen raken het jeugdwerk en de zorg voor de jongeren van de gemeente:

  • Aanbeveling 3 Aandacht voor de aard van de tijdgeest
  • Aanbeveling 5 Blijvende toerusting gezinnen en ouders in geloofsleer, huisgodsdienst, ethiek
  • Aanbeveling 6 Gezag en relevantie Gods Woord en de belijdenis
  • Aanbeveling 8 Inhoud geven aan gereformeerde belijdenis, Bijbelse ethiek
  • Aanbeveling 9 Meer en structureel aandacht voor pastoraat: persoonlijk contact met jongeren
  • Aanbeveling 13 Aanbevelingen (on)mogelijkheden mediagebruik kerkelijk werk
     

Jeugdbond

Deze aanbevelingen beogen blijvende aandacht voor de ontwikkelingen in de cultuur en de consequenties daarvan voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De Jeugdbond probeert, vanuit de missie om jongeren te verbinden aan de Heere en aan Zijn dienst, deze aanbevelingen vorm te geven door de thema’s te verwerken in uitgaven, cursusprogramma’s, avonden en conferenties voor jongeren en hun opvoeders:

Aanbeveling 3: aandacht voor de aard van de tijdgeest

De Jeugdbond heeft in samenwerking met uitgeverij De Banier een boekje uitgegeven over het verstaan van de post-moderne cultuur: ‘Stevig in je schoenen’. Dit boekje, geschreven door Dirk-Jan Nijsink (eindredacteur van Daniël) is vooral gericht op jongeren die geroepen worden staande te blijven in de hedendaagse samenleving. Ook ambtsdragers en opvoeders kunnen hun winst doen met de toegankelijke inhoud van dit boek.

Aanbeveling 5: blijvende toerusting gezinnen en ouders in geloofsleer, huisgodsdienst, ethiek

De Jeugdbond kiest in zijn beleidsplan de toerusting van opvoeders (ouders, leidinggevenden, ambtsdragers) als speerpunt. Dit betekent extra personele inzet, ontwikkeling van toerustingsmateriaal, het geven van eigen cursussen en trainingen, deelname aan initiatieven van de CGO (CGO-P cursussen) en KGJO (Opvoedgroepen).

Aanbeveling 6: gezag en relevantie Gods Woord en de belijdenis

Aandacht voor Bijbellezen: De Jeugdbond zet met het project ‘Filippus’ speciaal in op Bijbellezen en Bijbelstudie doen met jongeren. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de leesbeweging van Observeren via Interpreteren naar Toepassen. Er is een cursus ontwikkeld van drie avonden over Bijbellezen en Bijbelstudie doen met jongeren. Daarnaast is Bijbellezen onderdeel geworden van de trainingen voor leidinggevenden.

957