Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Geloofwaardig onderwijs - een opdracht!

Geloofwaardig_Campagne_Poster-page-001

'Een te weinig gewaardeerde zegen én een opdracht'. Zo zou het jubileum van 100 jaar onderwijsvrijheid samengevat kunnen worden. Met de Jeugdwerkactie Geloofwaardig onderwijs wil de Jeugdbond aandacht en gebed vragen voor Bijbels onderwijs hier in Nederland, maar wil zij deze zegen ook delen met gezinnen in Pakistan, jongeren in Nigeria en christelijke gemeenten in India.

De inrichting van het onderwijs in ons land is uniek in de wereld. Dat bleek opnieuw tijdens het congres ‘100 jaar Vrijheid van onderwijs’ op 17 november 2017. De gelijke bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs maakt dat onze kinderen op scholen zitten waarbij het onderwijs Bijbels doortinteld is. In landen waar christenen een (verdrukte) minderheid zijn, moeten ouders daar zelf voor zorgen. In vaak moeilijke omstandigheden. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten vraagt daarom vanaf 1 december door middel van de landelijke jeugdwerkactie ‘Geloofwaardig onderwijs’ aandacht voor christelijk onderwijs in landen waarin dat niet vanzelfsprekend is.

Het is een groot voorrecht dat we in Nederland christelijk-reformatorisch onderwijs hebben, bekostigd door de overheid. Het onderwijs dat onze kinderen krijgen, is (meer dan) goed genoeg om straks in de maatschappij hun plaats in te nemen, maar is ook doortrokken van het Bijbelse fundament van de school. In de achterliggende eeuw hebben verschillende generaties dit onderwijs gehad. Dat stemt tot dankbaarheid. De Heere heeft dit onderwijs willen zegenen. Niet alleen in de groei van het aantal scholen en in de duizenden kinderen en jongeren die dit onderwijs hebben genoten, maar naar we geloven ook in harten van leerlingen. Het heeft kinderen hoop gegeven. Hoop op God (Psalm 78). We mogen onszelf in dit jubileumjaar, bij alle zegeningen die we hebben ontvangen in de achterliggende honderd jaar, de vraag wel stellen: delen we iets van dit voorrecht met anderen?

Delen met anderen

Veel kinderen in de wereld missen onderwijs bij een geopende Bijbel. De Jeugdbond start daarom de jeugdwerkactie ‘Geloofwaardig onderwijs’. We willen ons de komende maanden, tot en met mei 2018, bezinnen op de nood van mensen in Azië en Afrika. Daarnaast zamelen we graag geld in om hen geloofwaardig onderwijs te bieden. Onderwijs is nodig om toekomst te hebben. Dat is in Nederland zo, maar dit is ook in andere delen van de wereld onmisbaar. Onderwijs geeft hoop op een betere toekomst, zeker als dit geloofwaardig, christelijk onderwijs is. Van onszelf zijn we zonder hoop en zonder geloof in de wereld, al behoren we tot de rijkste mensen op aarde. Maar de Bijbel leert ons dat er hoop is. In God, door Zijn Zoon Jezus Christus. Door onze zonde is die hoop onverdiend en zijn we het onwaardig, maar door genade wil de Heere Bijbels onderwijs zegenen en gebruiken om zondaren zalig te maken, wedergeboren tot een levende hoop. En dat perspectief gunnen we niet alleen onze eigen kinderen, maar ook kinderen en jongeren in andere delen van de wereld.

Geloofwaardig onderwijs maakt verschil

In de Jeugdwerkactie besteden we aandacht aan drie situaties waarin christelijk onderwijs voor kinderen en jongeren het verschil maakt.

  1. De -12 verenigingen zullen zich inzetten voor hun leeftijdsgenoten in Pakistan. Ze gaan aandacht vragen voor schoon drinkwater en christelijk onderwijs in de grote stad Lahore. Dit project steunen we via het deputaatschap Bijzonder Noden.
  2. De +12 verenigingen hebben als doel een project in Nigeria van de stichting Effata. Zij bieden christelijk onderwijs aan dove tieners. Ze kunnen naar school, krijgen (Bijbels) onderwijs, leren een vak en kunnen zo in hun eigen onderhoud voorzien. Ze krijgen een geloofwaardig bestaan.
  3. De +16 jongeren vragen aandacht voor hun verdrukte leeftijdsgenoten in India. We steunen hen onder andere via het deputaatschap Bijbelverspreiding door studiemateriaal te laten ontwikkelen over de Bijbel en de geloofsleer.

We gebruiken deze actie ook graag om in de gemeente na te denken over de waarde van het christelijk onderwijs aan onze kinderen. Het is onrustig bezit. Het is niet vanzelfsprekend. Hoe moet het, als onze vrijheid van onderwijs onder druk komt te staan en misschien wel (financieel) zal worden ingeperkt? Wat is dan onopgeefbaar? Wat leren we van situaties in andere landen?

Verbindend in de gemeente

De gezamenlijke bezinning en inzet rond ‘Geloofwaardig onderwijs’ werkt ook verbindend in de gemeente(n). We hopen dan ook van harte dat het vuur voor hoopvol onderwijs in de plaatselijke gemeenten verder zal branden. Dat vraagt niet alleen inzet van jongeren en leidinggevenden, maar ook betrokkenheid en ondersteuning van kerkenraden en gemeenteleden. Het gaat daarbij niet in eerste instantie om een zo groot mogelijke opbrengst van de jeugdwerkactie, maar om bezinning op geloofwaardig onderwijs. In Pakistan, Nigeria en India, maar ook hier in Nederland. Opdat kinderen hun hoop op God zouden stellen en Zijn daden niet zouden vergeten (Ps. 78: 7). Hoop op God, temidden van een wereld van verdrukking, vervolging en discriminatie. Hoop op God, terwijl je doof bent. Hoop op God, terwijl je arm bent en je situatie uitzichtloos lijkt. Hoop op God, omdat zij en wij van nature geen hoop hebben, en zonder God en Christus in de wereld zijn (Ef. 2: 12).

Met deze jeugdwerkactie willen we kinderen daar en hier de zegen van onderwijs vanuit het geloofwaardige Woord van God laten zien. Opdat ze door Gods genade in hun verloren toestand op de Heere Jezus leren hopen.

 

L.A. Kroon

Dit artikel verscheen op 30 november 2017 in de Saambinder

957