Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

Jezus’ afscheidswoorden


Bij het woord ‘afscheid’ kun je een verdrietig gevoel hebben. Dat hadden de discipelen ook toen de Heere Jezus begon aan Zijn afscheidswoorden, kort voor Hij ging lijden en sterven. Als je het Bijbelrooster volgt, kun je veertien dagen lezen wat de Heere Jezus sprak, leerde, maar ook welke troost Hij Zijn discipelen meegaf. In deze afscheidswoorden staat het woord ‘liefde’ centraal. Let er maar op hoe vaak de Heere Jezus over liefde spreekt. Liefde tot Hem, maar ook tot elkaar. Toch was het niet allemaal liefde. We lezen over een verrader en over een discipel die de Heere Jezus verloochenen zou. Maar de liefde van de Heere Jezus tot Zijn Vader en voor Zijn kinderen veranderde niet. Lees het maar in het Hogepriesterlijk gebed: Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.


 

Waar kan ik om bidden?

Op 8 maart is het biddag. Waar kan ik om bidden? Volg het Bijbelrooster dan lees je dat er een keuze gemaakt is voor dit onderwerp. Het Bijbelrooster begint met het bidden om respect voor je Schepper. Laten we eens luisteren naar het gebed van iemand uit het verleden. Zeg nu zelf: had die persoon respect voor zijn Schepper of niet? Hij bad: “O genadige en lankmoedige God! De genadetijd is kort. Wat daarin gedaan is, is eeuwig gedaan. En wat daarin verzuimd wordt, blijft eeuwig verzuimd. Laat ons daarom toch, nu het nog heden is, onze oren niet stoppen en onze harten niet verharden, maar Uw roepende stem gehoorzamen. Verleen ons, dat wij met ernst daarnaar trachten, om door de enge poort in te gaan en het Koninkrijk der hemelen geweld aan te doen, opdat wij het innemen met vreze en beven.” Als je dit gebed leest, zou je er dan niet gelijk achteraan bidden: “Heere, leer ons bidden voor alle dingen. Want geen ding gaat er zonder bidden goed.” Heb je een plaats om te bidden? J.C. Ryle wijst op verschillende gebedsplaatsen in de Bijbel. Jezus bad op een berg, Petrus op de zolder, Izak op het veld, Nathanaël onder de vijgenboom, Jona in de buik van de walvis. En jij?

Download hieronder het Bijbelrooster met gespreksvragen.

374