Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#19 – Houvast

Houvast!
Ja, houd het vast!
 
In de eerste plaats de Bijbel, het Woord van God. Houd vast aan de inhoud. Het geeft je houvast in je leven. Houd ook vast aan de belijdenisgeschriften.
De Heidelbergse Catechismus.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis.
De Dordtse Leerregels.
 
Ze leren hetzelfde als de Bijbel. Als belijdenisgeschrift  is in dit Bijbelrooster gekozen voor de Dordtse Leerregels. Het gaat over hoofdstuk 1, de artikelen 1 t/m 18.
Ze staan met de afkorting: DL hfst. 1, art. … aangegeven in het Bijbelrooster.
Als je de vragen over dit Bijbelrooster opzoekt, die je kunt downloaden, leg dan het aangegeven artikel of artikelen maar naast het te lezen Bijbelgedeelte.
Overdenk ze. Houd vast aan de inhoud. Het geeft je houvast in je leven.
 
Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

#18 – Klaagliederen van Jeremia

Als je het Bijbelboek Klaagliederen leest, zie je dat het uit vijf liederen bestaat. Het boek Klaagliederen is helemaal geschreven in dichtvorm. De vijf hoofdstukken zijn ingedeeld volgens de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. In deze vijf liederen klaagt en treurt de profeet over de verwoesting van Jeruzalem. In dit Bijbelboek lees je over het grote verdriet dat de val van Jeruzalem met zich meebracht. Jeremia roept de mensen op om hun leven te onderzoeken en te doorzoeken en met berouw over hun zonden terug te keren tot de Heere. Als het volk weer op God zal vertrouwen, is er hoop op een betere toekomst.

Deze raad voor het volk, maar ook voor ons, lezen we in een couplet uit een Bijbels gezang van ds. C.J. Meeuse:

               Laat ons toch onze wegen onderzoeken
               en nagaan of ze staan in ‘t Boek der boeken
               en laat ons wederkeren tot de HEERE,
               opdat in deze weg Zijn roem vermere.
               Kom, heffen wij met smart
               de handen en het hart
               tot God op in de hemel:
               U hebt ons niet gespaard
               weerspannig en ontaard

               in al ons aards gewemel.

               (Melodie Psalm 79)

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

374