Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#11 - Geloofsvervolging

Lezen we over geloof en vervolging in de Bijbel? Ja, daar lezen we veel over. In het Bijbelrooster kom je voorbeelden tegen van mensen die vervolgd werden om hun geloof. Denk aan de apostelen Petrus, Johannes en Paulus. Ondanks de vervolging kregen deze dienstknechten van God geloofskracht om vrijmoedig over die ene Naam te spreken: over de Naam van Jezus.

Toen kwam de duivel in actie. Hij wilde de mond van de apostelen sluiten, maar zijn plan mislukte. God had een ander plan. Hij gebruikte de geloofsvervolging om Zijn kerk uit te breiden. Al werden de apostelen vervolgd en gevangen gezet, ook in de gevangenis ging het werk van God door.

Geloof en vervolging, het was er in de tijd van de Bijbel en ook vandaag horen en lezen we over christenvervolging. Maar God belooft in Zijn Woord (ook aan vervolgde christenen nú):

‘Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten.’ (Hebreeën 13:5b)

‘Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn.’ (Mattheüs 5:12)

 

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

 

#10 - Wekenfeest, Pinksterfeest

Wekenfeest, oogstfeest, feest van de eerstelingen, pijl naar Pinksteren, belofte van de Heilige Geest.

Je leest erover in de eerste week van het Bijbelrooster. Op de vijftigste dag na het Pascha werd oudtestamentisch een dankfeest gevierd. Dit feest werd ook wekenfeest of feest van de eerstelingen genoemd. Ook wij vieren vijftig dagen na Pasen een dankfeest, het Pinksterfeest. In het Oude Testament lezen we de belofte over de komst van de Heilige Geest. Wat er op het eerste nieuwtestamentische Pinksterfeest gebeurde, lees je in de tweede week van het Bijbelrooster.

Gods belofte werd heerlijk vervuld. De Heilige Geest werd uitgestort. In de geloofsbelijdenis van Nicéa kun je duidelijk lezen Wie de Heilige Geest is en wat Zijn werk is. Ik geloof in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van de Vader en de Zoon uitgaat, Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten (…) Die nog doorgaat met Zijn vergaderend werk.

               Heer’ ik hoor van rijke zegen
               Die Gij uitstort keer op keer.
               Laat ook van die milde regen
               dropp’ len vallen op mij neer.
               Ook op mij, ook op mij.
               Dropp’ len vallen ook op mij.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

 

 

 

374