Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Kerkverband en jeugd(werk)

Wie geeft jongeren een gezicht tijdens kerkelijke vergaderingen? De zorg voor en zorgen over jongeren komen regelmatig aan de orde tijdens vergaderingen van de classes doordat gemeenten bepaalde dingen aan de orde stellen. Ook zijn er classes die een commissie opgetuigd hebben rondom de vorming en toerusting van kinderen en jongeren. Vanuit de Jeugdbond zijn er contacten met deze commissies.

Daarnaast is eens per drie jaar de Generale Synode; voor de Jeugdbond een belangrijk moment om aan te haken en om aandacht te vragen voor kinderen en jongeren in de gemeente.

Terugblik Jeugdbond-rapport Generale Synode 2016

Het Jeugdbond-rapport zorgde op de Generale Synode voor een betrokken bespreking van de ontwikkelingen in de cultuur en de consequenties daarvan voor het leven van onze jongeren. De toonzetting van het rapport - een eerlijke worsteling - werd breed herkend. Een worsteling om het behoud van de ziel van onze kinderen. De vraag werd gesteld waar het toch mis is gegaan. Moeten we dan niet juist naar onszelf kijken? Er was waardering voor het feit dat juist deze verlegenheid in het rapport doorklonk. Door dit te delen met de synode, ontstaat er ruimte om te zoeken naar aansluiting, in prediking, catechese en jeugdwerk.

De Jeugdbond doet zijn werk primair voor de kinderen en jongeren van de Gereformeerde Gemeenten. De Jeugdbond rapporteert dan ook driejaarlijks via het deputaatschap KGJO aan de Generale Synode. Op 4 oktober werd het Jeugdbond-rapport besproken. Er bleek brede steun voor de opstelling en de activiteiten van de Jeugdbond in de achterliggende drie jaar. Er werden vragen gesteld bij het verloop van deelnemersaantallen en abonnees, bij de persoonlijke benadering van jongeren en hun eigen verantwoordelijkheid. De - naar de toekomst toe zorgelijke - financiële situatie van de Jeugdbond werd doorverwezen naar de Financiële Commissie, die in de januari-vergadering zal rapporteren.

Aanbevelingen Jeugdbond-rapport

De bespreking mondde uit in het overnemen van de vier aanbevelingen aan het einde van het rapport:

  1. Voortgaand bezinnen op het staan als kerk in een geseculariseerde samenleving, in het verlengde van het Synodale Rapport ‘Kerk-zijn in een seculiere samenleving’ (2013).
  2. De plaatselijke gemeenten stimuleren in de zorg voor alle jongeren van de gemeente, omdat ze een belangrijke plaats hebben binnen de gemeente als de toekomst van de kerk, en we geloven dat Gods belofte wordt vervuld dat het zaad Hem zal dienen.
  3. Uitspreken dat de Jeugdbond, als de aangewezen organisatie binnen de Gereformeerde Gemeenten die zich toelegt op de zorg voor de jongeren van de gemeenten, de ingeslagen weg vervolgt en verder uitbouwt.
  4. Erop aandringen dat alle gemeenten de Jeugdbond ook financieel voldoende steunen.

Verdere uitwerking adviezen

16 mei 2017Geen reacties
Zes aanbevelingen vanuit de Synode

Kerk-zijn in een postmoderne, seculiere cultuur vraagt om...

958