Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Privacy

De Jeugdbond vraagt en ontvangt veel persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld abonnees, donateurs of deelnemers van Koers-vakanties. De Jeugdbond onderschrijft uw recht op privacy op het internet en stelt alles in het werk om uw privacy te garanderen. Dit privacy-beleid is van toepassing op alle pagina's die zijn ondergebracht op www.jbgg.nl, maar geldt niet voor pagina's van andere organisaties waarnaar links op de Jeugdbond-site kunnen voorkomen en die mogelijk een ander privacy-beleid voeren. 

Persoonsgegevens 

De Jeugdbond gaat zorgvuldig om met persoonsgegeven. De Jeugdbond verzamelt geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig verstrekt. De door u verstrekte gegevens worden vastgelegd ter uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst of het donateurschap.

Persoonsgebonden gegevens zijn dan ook uitsluitend toegankelijk voor medewerkers en vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de Jeugdbond voor zover zij die informatie nodig hebben voor bijvoorbeeld het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst of het donateurschap. Informatie wordt niet aan derden verstrekt.

In principe worden de gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, zoals de toezending van Daniël, de donateursinformatie of de post voor de Koers-vakantie of het Koers-kinderkamp.

De Jeugdbond kan deze informatie echter ook gebruiken voor het onder de aandacht brengen van andere activiteiten en diensten. Als u op deze informatie geen prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden bij de Jeugdbond, Postbus 79, 3440 AB Woerden of dit per e-mail laten weten: info@jbgg.nl.

Het is belangrijk dat de gegevens die worden gebruikt, juist en volledig zijn. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via info@jbgg.nl. De Jeugdbond is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van niet-volledig of onduidelijk verstrekte persoonsgegevens.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u eventueel verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (correctierecht).

223