Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Privacy

De Jeugdbond vraagt en ontvangt veel persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld abonnees, donateurs of deelnemers van Koers-vakanties. De Jeugdbond onderschrijft uw recht op privacy op het internet en stelt alles in het werk om uw privacy te garanderen. Dit privacy-reglement is van toepassing op alle pagina's die zijn ondergebracht op www.jbgg.nl, maar geldt niet voor pagina's van andere organisaties waarnaar links op de Jeugdbond-site kunnen voorkomen en die mogelijk een ander privacy-beleid voeren. 

PRIVACYVERKLARING VAN DE JEUGDBOND GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (hierna: “de Jeugdbond”) verwerkt van haar leden, deelnemers van bijeenkomsten of andere geïnteresseerden.

Onder andere geïnteresseerden kan worden verstaan personen of organisaties die van een dienst van een organisatie gehuisvest in het Centraal Bureau Gereformeerde Gemeenten (hierna: "het CBGG") gebruik maken of hebben gemaakt en wiens stamgegevens daarmee zijn verwerkt in het adressenbestand van het CBGG.

Onder stamgegevens kan worden verstaan:

- Geslacht
- Initialen, roep- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Faxnummer
- E-mailadres
- IBAN
- Geboortedatum
- Kerkgenootschap

Indien u lid wordt van de Jeugdbond, een donatie of bestelling doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, verwerkt de Jeugdbond uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring.

De Jeugdbond adviseert u deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, Houttuinlaan 7, 0348 48 99 48, KvK: 40465197. E-mail: info@jbgg.nl

De Functionaris Gegevensbescherming, Carine Clements, is bereikbaar via fg@cbgg.nl.

2. Persoonsgegevens
2.1    De Jeugdbond verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  1. Stamgegevens, zoals hierboven vermeld.
  2. Bijzondere persoonsgegevens aangaande gezondheid en/of eventuele beperkingen.

2.2      De Jeugdbond verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens inzake eventuele beperkingen worden gebruikt voor de registratie van de opgave voor een activiteit en voorcontact over abonnementen/donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie
  2. uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de Jeugdbond georganiseerde diensten en activiteiten
  3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van contributie, donaties, bestellingen af te wikkelen

E-mailmarketing
De Jeugdbond gebruikt uw naam en e-mailadres om uw via een e-mailnieuwsbrief te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Jeugdbond. Afmelding voor deze e-mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3      De Jeugdbond kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. Deze geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen
De Jeugdbond verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn vernietigt de Jeugdbond de persoonsgegevens, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1      Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Jeugdbond passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2      Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Jeugdbond gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de Jeugdbond een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze Privacyverklaring na te leven. Via de Jeugdbond kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1      Via info@jbgg.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Jeugdbond zal uw verzoek onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Jeugdbond uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2      Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen via info@jbgg.nl. De Jeugdbond zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de Jeugdbond u hiervan op de hoogte brengen.

5.3      Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Jeugdbond uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via info@jbgg.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4      Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan info@jbgg.nl.

6. Wijzigingen
De Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via www.jbgg.nl  bekend gemaakt. Wij adviseren u regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Datum laatste wijziging: 14 december 2021

223