Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jongeren en catechese

Hoe kan het dat in de ene gemeente jongeren vragen of de catechisatie voortaan langer kan duren terwijl in een andere gemeente jongeren heel negatief spreken over catechisatie?

Belang van catechese

Jongeren hechten meer belang aan de catechisatie dan vaak wordt gedacht. Ze komen niet alleen omdat ze dit als een verplichting ervaren, maar ook omdat ze het een logische gedachte vinden dat ze op weg naar volwassenheid in de kerk onderwijs ontvangen over wat er in de kerk geleerd wordt. Juist in deze tijd is het nodig dat de kerk op een heldere en duidelijke manier de belijdenis van de kerk uitlegt zodat jongeren deze kunnen toepassen in hun leven. Dit zorgt ervoor dat jongeren geworteld raken in de gereformeerde traditie en dat Gods Woord vrucht draagt in hun leven.

Samen ‘opscherpen’?

Jongeren hebben vaak het gevoel dat ze meer van hetzelfde krijgen. Wat ze horen op school, in het jeugdwerk, in de kerk en thuis lijkt erg op elkaar. Is dat erg? Nee, maar het is wél de vraag hoe al deze opvoeders complementair kunnen zijn en bij kunnen dragen aan de geestelijke vorming van de jongere. Elk heeft hierin een eigen rol. Toch kan de inhoud en de vorm zo sterk uiteenlopen dat dit voor een deel van de jongeren verwarrend werkt en ze de catechese niet als verbindend ervaren.

Relatie met jeugdwerk

De catechisatie moet niet op het jeugdwerk gaan lijken. Andersom is het jeugdwerk niet de plaats bij uitstek om de belijdenis uit te leggen. De kern van catechese is dat er vanuit de ambten onderwijs gegeven wordt over de geloofsleer op grond van de Bijbel en de belijdenis van de kerk en de toepassing daarvan persoonlijk en maatschappelijk. Jeugdwerk heeft de Bijbel en de belijdenis van de kerk ook als fundament maar start meer vanuit het vertrekpunt om naast jongeren te staan en samen met hen te vragen naar de wil van God in hun leven.

Jeugdwerkadviezen voor catechisatie

Hoewel jeugdwerk en catechese een ander doel hebben, zijn het wel twee belangrijke en vormende instrumenten voor jongeren in de gemeente. Het gaat immers om zorg aan dezelfde jongeren van de gemeente.
In het jeugdwerk is veel ervaring opgedaan met het werken met groepen. De inzichten die opgedaan zijn rondom het overdragen van de Bijbelse boodschap en de interactie tussen de zender van de boodschap en de ontvanger, kunnen goed toegepast worden voor vraagstukken rondom catechisatie. Daarom is de Jeugdbond bereid om mee te denken rondom het programma voor catechisatiegroepen, manieren om de lesstof over te brengen en dynamiek die er kan ontstaan in en rondom de lessen.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen rondom de begeleiding van kerkenraden rondom catechisatie? Neem contact met ons op via kerkenraden@jbgg.nl / (0348) 489948

824