Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbellezen om bekeerd te worden

07-2018 JOUW VRAAG

Wat kun je doen om bekeerd te worden? Er wordt altijd gezegd dat je veel moet Bijbellezen en bidden. Maar als je dat niet met je hart doet, werkt dat toch niet? Wat voor andere dingen kun je doen om bekeerd te worden? Ik zou het fijn vinden als het geen standaard antwoord is…

Ik ben blij dat je hierover nadenkt. Het zijn de belangrijkste dingen van je leven. Je vraag doet me denken aan het verhaal van de rijke jongeling. Die vroeg zich ook af wat hij nog meer kon doen dan hij al had gedaan om bekeerd te worden. Prachtige vraag toch! Eén ding ontbrak eraan bij hem: hij wilde geen afstand doen van zijn rijkdom. Daarop had hij kennelijk zijn hart gezet. Hij zag er niet overheen om dat los te laten - het kruis opnemen - en Jezus na te volgen.

Dat was niet alleen het probleem van de rijke jongeling, maar dat is het probleem van ons allemaal. In het Evangelie dringt de Heere aan ons te bekeren en in de Heere Jezus te geloven. Het was de prediking van Jezus Zelf: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen (Matth. 4:17). ‘Het is een indringende, lieflijke, nodigende prediking, waarin de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid worden geopenbaard’, zegt ds. H. Hofman sr. in een preek over deze tekst. God wil Zijn barmhartigheid aan zondaren bewijzen in de weg van het geloof in Zijn Zoon. Maar hoe komt het dat mensen Zijn grote gave niet aannemen (Joh. 1:11)? Omdat wij van onszelf aan iets of iemand anders meer waarde hechten dan aan Jezus. Dus als jij zegt dat Bijbellezen en bidden niet werkt als je het niet met je hart doet, dan heb je gelijk. Je hart gaat naar andere dingen uit dan naar God. Je bent blind en doof voor de roepstem van het Evangelie.

Met gevouwen handen
Maar de oplossing is dan niet dat je andere dingen gaat doen om bekeerd te worden! De Heere werkt het geloof in Zijn Zoon niet anders dan door Zijn eigen Woord. Onderzoekt de Schriften, die zijn het die van Mij getuigen, zegt de Heere Jezus (Joh. 5: 39).

Juist de dagelijkse omgang met het Woord, het lezen met gevouwen handen, wil de Heere gebruiken. Dat is het middel dat Hij aanwijst. Dat jij dat niet met je hart doet, of kunt, zal waar zijn. Maar heeft de Heere dat als voorwaarde gesteld? Eerst met je hart Bijbellezen, bidden, en dan zal Ik je bekeren…? Dat staat nergens in de Bijbel. Wel zegt Jezus: Bekeert u en gelooft het Evangelie (Mark. 1: 15). De Dordtse Leeregels zeggen dan: ‘Zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in Zijn Woord wat Hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot Hem komen, en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven’ (H3/4, par. 8).

Woord als dynamiet
Gelukkig is het Evangelie een kracht van God tot de zaligheid, schrijft Paulus in Romeinen 1 vers 16. De kracht om in de Heere Jezus te geloven, ligt niet in jou, maar in het Woord van God. Letterlijk staat er in het Grieks ‘dunamis’. Ons woord ‘dynamiet’ zit erin, een ontplofbare stof. In de Bijbel schuilt een geweldige kracht. Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard (Hebr. 4:12).

En het wonder is: de Heere zendt ons niet alleen Zijn Woord als kracht Gods tot de zaligheid, maar ook de Heilige Geest overtuigt zondaren ervan dat Zijn Woord waar is. De kerkvader Ireneüs noemt het Woord en de Geest de twee armen die God uitstrekt naar de gevallen mens. Wie deze armen van God negeert, zal eeuwig verloren gaan. Daarom moet je misschien toch nog iets anders doen dan Bijbellezen en bidden. Lees het Woord alsof je leven ervan afhangt.

Laurens Kroon

376