Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Geloof in Jezus

JOUW VRAAG

Hoe kun je bekeerd worden als zondig mens? - Pieter

Je vraag doet me denken aan de vraag van de stokbewaarder – de cipier van de gevangenis - in Filippi: Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? (Hand. 16:30). Die stokbewaarder was er ellendig aan toe. Hij zal vast geschokt zijn door de macht en de majesteit van die grote aardbeving. Hij zal bang geweest zijn dat alle gevangenen waren gevlucht, inclusief Paulus en Silas die hij juist zo goed moest bewaren. Dit was zijn eer te na. Hij zou zichzelf van het leven hebben beroofd, als Paulus hem niet had geroepen zichzelf geen kwaad te doen.  

Verdiend maar behouden
Uit het feit dat de stokbewaarder al bevend voor Paulus en Silas neervalt, blijkt wel dat hij verband legt tussen de mishandeling van Paulus en Silas en de aardbeving. Hij ziet daarin een goddelijke bevestiging van hun onschuld. Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen, zal hij ongetwijfeld van dat waarzeggende meisje hebben gehoord (Hand. 16:17). Hij wordt hier met God geconfronteerd! En daarom vraagt hij in de diepste nood van zijn leven aan de vertegenwoordigers van die God: Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Het antwoord van Paulus is: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden (Hand. 16:31). Dat is de kern. Paulus en Silas hebben het vervolgens uitgelegd (vers 32). Ze zullen gesproken hebben over de verloren toestand van de stokbewaarder. Dat hij niet alleen in rekening staat bij de Romeinse bestuurders van de stad, maar vooral bij de allerhoogste God. En dat hij verloren zal gaan, als hij niet door het geloof zijn toevlucht neemt tot Christus, de Messias Die in de wereld gekomen is om niet alleen Joden, maar ook heidenen zalig te maken. Wat zal deze man geluisterd hebben. De Heilige Geest opent zijn ogen voor zijn ellendige toestand en zegent het onderwijs en het appèl van het Woord. In de nacht van zijn leven leert hij iets kennen van het wonder van zalig worden door een Ander. Verdiend om verloren te gaan, maar behouden om Jezus’ wil. En hij gaat zich bekeren. Hij verzorgt de wonden van Paulus en Silas, laat zichzelf en zijn huisgezin dopen, organiseert een maaltijd en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was (Hand. 16: 33,34).  

De wil vernieuwd
Zo word je bekeerd als zondig mens. Je wordt vernieuwd door de Heilige Geest. De Dordtse Leerregels zeggen dan zo heel mooi: ‘En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen; ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven, en hun Zaligmaker liefhebben’ (DL Hoofdstuk 3/4, art. 12,13).

Hoe?
Wat we nu eigenlijk hebben gedaan, is in de Bijbel lezen hoe de Heere zondige mensen bekeert. Daar ligt de sleutel voor de beantwoording van je vraag. Lees je Bijbel en stel vragen als: Wat zegt dit over God? Over de Heere Jezus? Wat zegt dit over mij? Welk appèl gaat er uit van dit gedeelte? Welke les leer ik hier? Vouw daar je handen bij en smeek de Heere of Hij Zelf vervult wat Hij in Zijn Woord vraagt: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden (Hand. 16: 31). Het is een wonder dat God Zelf die weg ter ontkoming aanwijst. En dat Hij Zijn Heilige Geest wil schenken om die geloofsweg ook daadwerkelijk te gaan.

Laurens Kroon

376