Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zes aanbevelingen vanuit de Synode

Afbraak kerk

Kerk-zijn in een postmoderne, seculiere cultuur vraagt om doorleving dat er in en buiten de kerk sprake is van een geestelijke strijd. Rondom dit thema heeft de synode een brief geschreven naar alle gemeenten met daarin zes aanbevelingen die het jeugdwerk aangaan.

Verootmoediging

In 2013 dacht de Generale Synode dieper door over ‘Kerk-zijn in een seculiere samenleving’ naar aanleiding van een rapport dat door een synodale commissie was samengesteld. Dit rapport mondde uit in diverse aanbevelingen. Een belangrijke aanbeveling was het houden van een dag van verootmoediging en boete ‘vanwege de ernst van de tijd waarin wij leven’. Het is belangrijk persoonlijk en als gemeente(n) schuld te belijden ten opzichte van de Heere. Wij zijn van het heilspoor afgegaan! De boetedag kwam er, op 11 mei 2014. We mogen ons na bijna drie jaar wel afvragen waar deze boetedag ons heeft gebracht. Het moet ons diep verootmoedigen dat de druk van de hedendaagse postmoderne cultuur niet halthoudt bij de kerkdeur en ook niet bij de deur van ons hart. Het Jeugdbond-rapport uit 2016 roept daartoe ook op: ‘Sinds de zondeval in het paradijs is er een geestelijke strijd gaande. Deze strijd wordt intenser. Een strijd tegen de boze, waarbij wij van onszelf altijd onderliggen. Ook als ambtsdragers en jeugdwerkers. Dat besef zou ons moeten verootmoedigen, tegenover God en tegenover onze jongeren. En misschien ligt de kracht wel het meest in deze kwetsbaarheid. Dan weten wij het niet meer, maar gaan we samen met onze kinderen op zoek naar de wil en de weg van de Heere.’.

Aanbevelingen rondom de zorg voor alle jongeren

Naast de oproep tot verootmoediging staan er in het rapport ‘Kerk-zijn in een seculiere samenleving’ nog veel meer aanbevelingen. Diverse aanbevelingen raken het jeugdwerk en de zorg voor de jongeren van de gemeente:

Deze aanbevelingen beogen blijvende aandacht voor de ontwikkelingen in de cultuur en de consequenties daarvan voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De Jeugdbond probeert, vanuit de missie om jongeren te verbinden aan de Heere en aan Zijn dienst, deze aanbevelingen vorm te geven door de thema’s te verwerken in uitgaven, cursusprogramma’s, avonden en conferenties voor jongeren en hun opvoeders:

Aanbeveling 3: aandacht voor de aard van de tijdgeest

De Jeugdbond heeft in samenwerking met uitgeverij De Banier een boekje uitgegeven over het verstaan van de post-moderne cultuur: ‘Stevig in je schoenen’. Dit boekje, geschreven door Dirk-Jan Nijsink (eindredacteur van Daniël) is vooral gericht op jongeren die geroepen worden staande te blijven in de hedendaagse samenleving. Ook ambtsdragers en opvoeders kunnen hun winst doen met de toegankelijke inhoud van dit boek.

Aanbeveling 5: blijvende toerusting gezinnen en ouders in geloofsleer, huisgodsdienst, ethiek

De Jeugdbond kiest in zijn beleidsplan de toerusting van opvoeders (ouders, leidinggevenden, ambtsdragers) als speerpunt. Dit betekent extra personele inzet, ontwikkeling van toerustingsmateriaal, het geven van eigen cursussen en trainingen, deelname aan initiatieven van de CGO (CGO-P cursussen) en KGJO (Opvoedgroepen).

Aanbeveling 6: gezag en relevantie Gods Woord en de belijdenis

Aandacht voor Bijbellezen: De Jeugdbond zet met het project ‘Filippus’ speciaal in op Bijbellezen en Bijbelstudie doen met jongeren. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de leesbeweging van Observeren via Interpreteren naar Toepassen. Er is een cursus ontwikkeld van drie avonden over Bijbellezen en Bijbelstudie doen met jongeren. Daarnaast is Bijbellezen onderdeel geworden van de trainingen voor leidinggevenden.

Aanbeveling 8: Inhoud geven aan gereformeerde belijdenis, Bijbelse ethiek

De belijdenis geeft richting aan ons omgaan met de Bijbel en aan ons werk. Dat doen we van harte, omdat we ervan overtuigd zijn dat de gereformeerde theologie de rijkste theologie is die er is. Maar hoe krijgt dit concreet gestalte? Behalve dat we in onze bezinning en toerusting regelmatig teruggrijpen op de belijdenisgeschriften en (nadere) reformatoren, geven we met een zekere regelmaat aandacht aan belangrijke personen uit de kerkgeschiedenis. Met name ten behoeve van de +21 doelgroep is in de achterliggende jaren bijzondere aandacht hiervoor geweest, ook in de vorm van conferenties rond belangrijke werken van ‘oudvaders’. Er zijn conferenties georganiseerd over ‘Het zien op Jezus’ van I. Ambrosius en ‘De godvruchtige avondmaalganger’ van P. Immens. Daarnaast verschenen er dagboeken voor +16 jongeren rond de Heidelbergse Catechismus ‘Houvast’ en de Nederlandse Geloofsbelijdenis ‘Vast geloof’.
Ook is er vanuit de Jeugdbond voortdurende aandacht voor de omgang met media, seksualiteit, muziek, en andere ethische thema’s via Daniël en avonden voor jongeren. De Jeugdbond onderhoudt hiervoor relaties met o.a. diverse lectoraten en met de Stuurgroep Seksualiteit. 

Aanbeveling 9: Meer en structureel aandacht voor pastoraat: persoonlijk contact met jongeren

De laatste jaren besteedt de Jeugdbond meer aandacht dan voorheen aan de zorg voor alle jongeren van de gemeente. In een heel aantal gemeenten is met kerkenraad en leidinggevenden nagedacht over het bereik van jongeren, en de persoonlijke aandacht voor hen. Daaruit zijn vaak concrete aandachtspunten naar voren gekomen op het terrein van de catechese, het jeugdwerk, de gemeente.
Uit onderzoek (Adieu - Verbinding verbroken? door J.J. Jacobse) blijkt dat jongeren die afhaken vaak geen of heel weinig relaties meer hebben in de gemeente en dat dit medebepalend is voor hun houding en betrokkenheid bij de gemeente. Extra inzet op persoonlijke aandacht voor jongeren is een middel om hieraan - menselijkerwijs - iets te doen.
Er verschijnt ook met een zekere regelmaat concreet materiaal om de bezinning rond de zorg voor jongeren te bevorderen.

  • Adieu - Verbinding verbroken? Een beknopt onderzoek naar kerkverlating onder doopleden van de Gereformeerde Gemeenten. In deze brochure is een handreiking opgenomen met aandachtspunten voor gemeente en prediking, huisbezoek en catechese, gezin en jeugdwerk.
  • In het hart, in het oog - In de gemeente. Een brochure voor jongeren over allerlei aspecten van de gemeente.

Aanbeveling 13: Aanbevelingen (on)mogelijkheden mediagebruik kerkelijk werk

Alhoewel deze aanbeveling zich richt op het deputaatschap KGJO, is het nuttig te vermelden dat de Jeugdbond vanuit de resultaten van het Lectoraat Nieuwe media de vertaalslag wil maken naar de gemeenten en kerkenraden. Een concreet product is een handreiking voor mediagebruik in de kerkelijke gemeente. Dit wordt ontwikkeld in samenwerking met de Werkgroep Gezin van het deputaatschap KGJO.

957