Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Advies m.b.t. anderhalve-meter Jeugdwerk

evgeni-tcherkasski-JqWanio3sZo-unsplash.jpg

Binnen de verschillende kerkverbanden wordt nagedacht over wat de regelgeving vanuit de overheid betekent voor het kerkelijke leven. Vanuit verschillende deputaatschappen of commissies worden protocollen opgesteld. De jeugdwerkorganisaties HHJO, HJW, JBGG en LCJ en de Hervormde Bond van Zondagscholen zullen in de komende tijd gezamenlijk verkennen wat de regelgeving betekent voor catechese en jeugdwerk. De adviezen worden opgesteld in overleg met dhr. P. Schalk (betrokken bij het overleg met het ministerie) en het CIO. De adviezen worden via de websites van de verschillende organisaties gedeeld.

Update 30 september

Op maandag 28 september jl. werden er nieuwe landelijke maatregelen door de overheid afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Op allerlei fronten is het corona-virus bezig aan een opmars.

In de maatregelen zijn geen specifieke uitspraken gedaan rondom jeugdwerk. Het maximum aantal mensen wat per groep samen mag komen, is naar 30 gegaan, maar religieuze samenkomsten worden gerekend tot de uitzonderingen op deze regel. Daarnaast worden scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen ook met name genoemd als uitzonderingen. Hier liggen dus mogelijkheden om toch met jongeren rondom het Woord bij elkaar te komen. Uiteraard blijven de eerder gestelde maatregelen van kracht.

De afgelopen tijd is gebleken hoe belangrijk het is om de band met jongeren te blijven houden. Blijf daarom investeren in de relatie met onze jongeren. Probeer waar mogelijk bij elkaar te komen, indien mogelijk in de kerk. Maak hierbij verstandige en weloverwogen keuzes.

De toekomst is onzeker. Niemand weet hoelang dit nog zal duren. Laten we ons werk onder en met de jongeren blijven doen in de wetenschap dat wij niets in de hand hebben, maar dat de Koning van de Kerk alles in de hand heeft. Hem is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Dat is een zekerheid!

Update 2 juli 2020

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen (vooral versoepelingen) na de laatste persconferentie is het protocol bijgewerkt. Zie hieronder. Op de tweede pagina is te lezen welke versie dit betreft en op welke pagina’s aanpassingen zijn gedaan.

Voor nu zijn er enkele zaken die we graag willen benadrukken:

  1. Bereid het jeugdwerk voor het nieuwe seizoen voor en ga vooral weer starten! We horen dat er clubs zijn die niets voorbereiden omdat ze zich afvragen wat wel en niet mag. Onder de 12 jaar is de 1,5 meter regel helemaal niet meer nodig en tot 18 jaar hoeven jongeren geen afstand te houden tot elkaar, wel tot de leidinggevende. Het is dus, als je je aan de regels van hygiëne en dergelijke houdt zoals beschreven in het protocol, heel goed mogelijk en ook aan te bevelen om weer te starten! Ga als leidinggevenden en ambtsdragers met elkaar om tafel en maak een concreet plan voor het nieuwe seizoen. Laat jongeren merken dat zij er toe doen en dat hun (geestelijk) welzijn je aan het hart gaat als gemeente.
  2. We krijgen veel vragen binnen of er een afsluitende activiteit zoals een barbecue georganiseerd kan worden. Ga met dit soort zaken in wijsheid om. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat het eten door slechts een paar personen uitgedeeld wordt en dat niet iedereen zelf de ‘sauspot’ en dergelijke gebruikt, om maar een praktisch voorbeeld te noemen. Het protocol geeft duidelijk aan wat wel en niet kan, maar kijk ook plaatselijk wat past binnen het gemeenteprotocol en gebruik ‘het gezonde verstand’.

Heeft u nog vragen, mail of bel gerust. Van harte wijsheid, vreugde en zegen bij de voorbereiding van het nieuwe jeugdwerkseizoen gewenst.

Download het protocol

Update 10 juni 2020

Het is pijnlijk en het druist tegen al ons gevoel in wanneer we adviseren dat jeugdwerk op dit moment, met de huidige regelgeving niet mogelijk is. In vervolg op het advies van 26 mei kunnen we echter melden dat er inmiddels wel wat ruimte bestaat voor kerkelijk jeugdwerk. Om dit vorm te geven, moeten de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Om te kunnen voldoen aan deze regelgeving hebben de verschillende jeugdbonden in de afgelopen weken gewerkt aan een protocol voor anderhalvemeter jeugdwerk. Dit protocol is opgesteld met de huidige kennis van zaken. Mochten er nieuwe ontwikkelingen optreden, zullen we dit protocol aanpassen en updaten. Dit protocol kan ook gebruikt worden in de voorbereiding op de start van het seizoen in september.

Er is op dit moment enige ruimte voor jeugdwerk, maar opnieuw willen we benadrukken om goed na te denken en weloverwogen beslissingen rondom het jeugdwerk te nemen.

Download het protocol

Update 26 mei 2020

Vanaf D.V. 1 juni mogen er erediensten plaatsvinden met een samenstelling van maximaal 30 personen per kerkgebouw (zie protocollen die opgesteld zijn door de verschillende kerken m.b.t. de eredienst). Wanneer de maatregelen positief uitwerken, kan het maximaal aantal personen per kerkgebouw op D.V. 1 juli uitgebreid worden naar 100. Het is op dit moment nog onzeker hoe verdere verruiming zal plaatsvinden.

De vraag dient zich aan wat dit betekent voor het kerkelijke jeugdwerk op de korte termijn. Verschillende verenigingen of plaatselijke gemeenten denken na om het abrupt afgebroken jeugdwerkseizoen op een goede manier af te sluiten.

Korte termijn

Op dit moment is er door de overheid nog geen uitspraak gedaan over het kerkelijke jeugdwerk. Vanuit het ministerie wordt er nagedacht hoe dit toch vorm kan krijgen. Uitspraken hierover worden in de loop van de maand juni verwacht. Zodra hier meer over bekend wordt, zullen de verschillende organisaties hierover berichten.

Een aantal verschillen met de versoepelingen m.b.t. de eredienst zijn:

  • Tijdens een kerkdienst zit iedereen op een en dezelfde plaats. Verplaatsingen moeten tot een minimum worden beperkt. In het jeugdwerk is dit niet (of lastiger) te realiseren.
  • Jeugdwerk is per definitie een sociaal gebeuren. Ontmoeting, gesprek en gezelligheid zijn een essentieel onderdeel van het jeugdwerk. Binnen de protocollen voor de eredienst ligt dit anders.

Ook wordt regelmatig de vergelijking met het onderwijs gemaakt. Nu het onderwijs weer begint op te starten, denken leidinggevenden dat ook jeugdverenigingen weer mogen starten. Deze vergelijking mag echter niet gemaakt worden. Binnen het onderwijs gelden zeer strikte maatregelen. Binnen de door de overheid gestelde kaders mag er onderwijs gegeven worden. Deze kaders zijn nog niet opgesteld voor kerkelijk jeugdwerk.

Aangezien er op dit moment nog veel onduidelijk is, moeten we voorzichtig zijn om toch fysieke bijeenkomsten te organiseren. Wanneer er, onverhoopt, toch besmettingen plaatsvinden (zie nieuwsberichten over Frankfurt) tijdens een bijeenkomst is de imagoschade voor de kerk (en daarmee voor Gods Koninkrijk) groot en bestaat de kans dat versoepelingen worden teruggedraaid. Elke gemeente heeft hierin dus een grote verantwoordelijkheid

Advies
Wanneer we bovenstaande overzien, adviseren wij

  • Om terughoudend te zijn in het organiseren van fysieke bijeenkomsten voor en met jongeren.
  • Om te blijven investeren in contact met jongeren. Probeer dit contact online vorm te geven. Voor advies hierover kan altijd contact opgenomen worden met de Jeugdbond.

Op dit moment is het lastig om een advies te geven voor de opstart van het nieuwe seizoen in september. We volgen hierin de ontwikkelingen op de voet en zullen binnen twee weken met aanvullende adviezen komen. Wel is het goed om in de komende weken al mogelijkheden te onderzoeken. Hiervoor zullen we binnenkort ook komen met voorbeeld protcollen en/of checklists.

Voor aanvullende vragen over dit advies kunt u contact opnemen met jeugdwerkadviseur Jaco Pons, 0348-489948 of jj.pons@jbgg.nl.

Download het advies in PDF

Zoek hier in al onze uitgaven

220