Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelse quiz

Hoe verloopt het spel / de werkvorm:

 

De groep wordt in 5 groepjes verdeeld. Er gaat een persoon naar de gang. De groep mag een categorie uitkiezen. De vraag wordt voor gelezen. Wij vragen aan de groep of ze denken dat hij/ zij het antwoord weet of niet. Heeft de groep het juist gezegd. Krijgt de groep die aan de beurt was 10 punten. Andere groepen mogen ook raden en krijgen bij goed antwoord 5 punten. Bij een foute inschatting verlies je 10 strafpunten. Dit geldt voor alle groepen.

 

Uitgebreidere toelichting:

 

Bijbelteksten

1. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, ( Gen 3 : 15)
2. Die deze dingen getuigd zegt: Ja, Ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus.(openbaring 22:20)
3. En God zeide: Daar is licht! en er werd licht (Gen. 1:3)
4. Want ik weet mijn verlosser leeft (Job 20: 19)
5. Wie heeft onze prediking gelooft? (Jes. 53: 1)
6. Mijn zoon hoor de tucht uws vaders (Spr. 1:8)
7. En zij viel terstond aan zijn voeten en gaf de geest (Hand. 5:10)
8. Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls (Ez. 37:11)
9. Doet aan de gehele wapenrusting Gods ( Efeze 6: 11)
10. Ik ben de ware wijnstok ( Joh 15: 1)
11. Mijn zoon! Merk op mijn wijsheid, neig uw oor tot mijn verstand (Spr. 5:1)


Oude Testament
1. Hoe heette de twee zonen van Jozef? Manasse en Efraim.
2. Hoe lang bouwde Salomo aan de tempel te Jeruzalem? 7 jaar
3. Wat werd er door de Israëlieten op reis uit Egypte in een kist meegenomen?Jozefbeenderen.
4. 3 soorten wetten die het volk bij de Sinai kreeg? Zedelijke,- ceremoniële,- en burgerlijke wetten
5. Noem de afgod van de Filistijnen. Dagon
6. Wie zegende het volk Israël tot 3 keer toe? Bileam
7. Noem een andere naam voor Bethel. Luz
8. De namen van de twee pilaren die stonden voor de tempel van Salomo. Jachin en Boaz.
9. Wat betekent Betlehem? Broodhuis


Nieuwe Testament
1. Griekse naam voor Gabbatha? Lithostrotos
2. In welk hoofdstuk van Johannes staat het zgn. Hoge Priesterlijke gebed van de Heere Jezus. Hoofdstuk 17
3. Welke discipel zei. “ Gij zijt de Christus de Zoon des levende Gods? Petrus
4. In welke gelijkenis komt de volgende zin voor? “ Vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u” De gelijkenis van de verloren zoon
5. Wat betekend Emanuël of Immanuël? God zij met ons
6. Hoe heette de twee zonen van Simon van Cyréne? Alexander en Rufes
7. Waar werd Paulus gevangen genomen Jeruzalem
8. Wie was de discipelin te Joppe die door Peterus uit de doden werd opgewekt? Dorkas of Tabitha
9. Wat zijn de laatste woorden uit de Bijbel? “ de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen, Amen
10. Wie was de grootmoeder van Timothëus? Loïs

Psalmen

1. Gij volken hoort waar g’n de wereld woont. Ps. 49:1
2. Gena, o God bescherm mij door Uw hand. Ps. 56: 1
3. Loof, loof den Heer mijn ziel, met alle krachten Ps. 103:1 4. Des Heeren vrees is rein. Ps. 19: 5
5. Want deze God is onze God Ps. 48:6
6. Uw goedheid, HEER, is hemelhoog Ps. 36:2
7. ‘k Zal met mijn ganse hart U eer. Ps. 138: 1
8. Geef Heer’ den Koning Uwe rechten Ps. 72:1
9. Ik lag en sliep gerust Ps. 3:3
10. Prijs den Heer met blijde galmen. Ps. 146:1
11. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen (45:1)
12. Komt, laat ons samen Isrels HEER (95:1)
13. Ik hef tot U, die in de Hemel zit (Ps 123: 1)
14. HEER, ai, maak mij Uwe wegen (Ps 25:1)
15. Het ruime hemelrond (Ps 19:1)
16. O God, Gij zijt mijn toeverlaat (Ps 63:1)

Getallen in de Bijbel
1. Hoelang regende het tijdens de zondvloed? 40 dagen en nachten
2. Hoeveel Bijbelboeken telt de Bijbel? 66 Bijbelboeken
3. De leeftijd van Jozef toen hij stierf? 110 jaar oud
4. Hoe lang werd Mozes verborgen gehouden? 3 maanden
5. Hoeveel richters richten Israël? 13 richters
6. Hoe oud was de Heere Jezus toen hij zei; “ Wist gij niet dat Ik moest zijn in de dingen van Mijn Vader”? 12 jaar
7. Hoeveel boeken telt het N.T.? 27 boeken
8. Hoeveel broden en vissen bij de wonderbare spijziging? 5 broden en 2 vissen
9. Hoeveel zielen werden er tijdens de eerste Pinksterdag bekeerd? Omtrent 3000
10. Hoeveel hoofdstukken telt het boek Openbaring? 22 hoofdstukken

Kerkgeschiedenis
1. In welke plaats spijkerde Maarten Luther de 95 stellingen op? Wittenberg
2. Wie heeft de Christenreis geschreven? John Buyan
3. Waar werd de kerkelijke synode van 1618/1619 gehouden? Dordrecht
4. Welke stad is heel bekend om/ door Johannes Calvijn? Genéve
5. Hoe heette de nacht waarin veel Franse Hugenoten werden gedood? Bartholomeusnacht.
6. Wie zijn de schrijvers van de Heidelbergse Cathechimus? Zacharias Urzinus en Kasper Olevianus.
7. Over wie werd gezegd “Een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan’’? Augustinus
8. Wanneer is de gereformeerde gemeente opgericht? 1907
9. Welke dominee heeft voor ds. in gestaan (Ds. )


Leeftijd: 12-16, +16
Type: Verwerkingsactiviteit


Download PDF
272